Legalizacija objekata

Ispis


LEGALIZACIJA OBJEKATA PREMA NOVOM ZAKONU RH

Vlasnici bespravno sagrađenih objekata uz pomoć naše agencije lako i jednostavno mogu legalizirati svoje objekte. Naša agencija za Vas obavlja kompletan posao legalizacije.

 

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA LEGALIZACIJU JE DO 30.06.2013. GODINE. Do navedenog roka bitno je započeti s postupkom  odnosno podnijeti zahtjev za rješenje o izvedenom stanju.

 

ŠTO JE TO NEZAKONITO IZGRAĐENA ZGRADA?

Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovog Zakona smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21.lipnja.2011.

 

ŠTO JE TO LEGALIZACIJA (OZAKONJENJE) OBJEKTA?

Legalizacija objekta je ishođenje odgovarajućeg akta kojim se bespravno izgrađeni objekt legalizira.

 

ZAŠTO JE POTREBNO OZAKONITI OBJEKT?

Najčešće je legalizacija potrebna zbog nemogućnosti dobivanja kredita zbog zabilježbe u zemljišnoknjižnom izvatku da za građevinu nije priložena građevna i uporabna dozvola. Ukoliko objekt nije legaliziran neće se moći provesti etažiranje, podjela imovine, rekonstrukcija i nadogradnja.

 

KAKO LEGALIZIRATI OBJEKT?

Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem rješenja o izvedenom stanju. Zahtjev za legaliziranje građevine podnosi se najkasnije do 31.prosinca 2012. godine i po isteku toga roka ne može se više podnijeti.

 

ŠTO JE SVE POTREBNO ZA LEGALIZIRANJE OBJEKTA?

Zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnositelj zahtjeva prilaže:

·         geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarskog ureda i kojeg je prema pravilima koja uređuju topografsku izmjeru i katastar, izradila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu,

·         tri primjerka arhitektonskog snimka - tlocrti, presjeci i pročelja - izvedenog stanja nezakonite zgrade u mjerilu 1:100 ili 1:50, koji je izradio ovlašteni arhitekt,

·         najmanje 4 fotografije u boji ili crno-bijele, minimalne veličine 150X100 mm, koje prikazuju tu zgradu obavezno s ulične i svih susjednih strana.

·         mišljenje ovlaštenog inženjera građevinarstva da zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti.

·         potvrdu o prebivalištu

·         izvod iz zemljišne knjige

·         dokazi o vremenu građenja

·         cijena kompletne dokumentacije utvrđuje se s obzirom na površinu objekta i cjenik usluga arhitekta, geodeta, inženjera, cijene usluga za vodnu i komunalnu naknadu lokalnoj samoupravi i usluge konzaltinga agencije.

 

ŠTO SE MOŽE LEGALIZIRATI?

·         zgrada izgrađena bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, te dograđeni ili nadograđeni dio postojeće zgrade izveden bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, a koja je evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjrilu 1:5000 Državne geodetske uprave izgrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja RH završenog dana 21.lipnja 2011. godine.

·         nezakonita zgrada koja je u pogledu namjene, veličine i smještaja na čestici izgrađena u skladu s važećim prostornim planom.

·         nezakonita zgrada koja u pogledu namjene, veličine ili smještaja na čestici nije izgrađena u skladu s važećim prostornim planom.

 

DA LI SE NAKON DOBIVANJA ODREĐENE DOZVOLE ZA LEGALIZACIJU OBJEKTA TAJ OBJEKT MOŽE UPISATI U KATASTAR I ZEMLJIŠNU KNJIGU?

Da, potrebno je angažirati ovlašteni geodetski ured koji će Vam u skladu s izdanom dozvolom izraditi elaborat za evidentiranje objekta u katastru i zemljišnoj knjizi. Kako ostvarujemo dugogodišnju suradnju s pouzadanim geodetskim uredom možemo Vam ponuditi i tu uslugu.

 

S PUNIM POVJERENJEM NAM SE MOZETE OBRATITI. U MOGUĆNOSTI SMO PONUDITI VAM SVE USLUGE ZA ISHOĐENJE DOKUMENTACIJE ZA IZRADU ELABORATA RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU, TE KOMPLETAN KONZALTING ZA LEGALIZACIJU VAŠEG  OBJEKTA.

 

DOMUS AGRAM d.o.o


Domus Agram d.o.o.
OIB: 65319726370
MB:1528653
Broj računa: 2484008-1105942264

2011. Domus-Agram
Powered by Joomla 1.7 Templates