Najčešća pitanja

KOLIKO IZNOSI POSREDNIČKA PROVIZIJA I TKO JE PLAĆA?

Najviša ukupna provizija iznosi 6% od ukupno postignute kupoprodajne cijene. U praksi, taj iznos plaćaju prodavatelj i kupac i to svaki po 3%. Na iznos provizije zaračunava se PDV.

KOD KUPNJE NEKRETNINE, KOJE SU USLUGE UKLJUČENE U PROVIZIJI?  

Provizija uključuje: razgledavanje nekretnine, predaju zahtjeva za uknjižbu na ime kupca te predaju prijave poreza za promet nekretnina i ostale usluge po dogovoru (prijepis struje, vode i komunalija na ime kupca i slično)

KOD PRODAJE NEKRETNINE, KOJE SU OBVEZE POSREDNIKA?

 1. Nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi zaključivanja posredovanog posla 
 2. Upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine
 3. Izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisanim stvarnim pravima ili drugim pravima trećih na nekretninu
 4. Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način,
 5. kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove
 6. Omogućiti pregled nekretnina
 7. Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora
 8. Čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje
 9. Ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s važećim propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište
 10. Obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate

KOD PRODAJE NEKRETNINE, KOJE SU OBVEZE NALOGODAVCA?

 1. Obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluga posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini
 2. Dati posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora
 3. Osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine
 4. Nakon zaključivanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno
 5. Ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja
 6. Obavijestiti posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio posrednika.

KOJI SU DOKUMENTI POTREBNI ZA KUPOVINU ILI PRODAJU NEKRETNINE?

Za kupnju nekretnine potrebna vam je:

 • osobna iskaznica
 • domovnica
 • OIB

Za prodaju nekretnine potrebna vam je:

Za zemljišta je potrebno ishoditi uvjerenje o statusu-namjeni zemljišta ili izvod iz prostornog plana

ŠTO JE KAPARA I KOJI IZNOS KAPARE KUPAC ISPLAĆUJE PRODAVATELJU?

Kapara je polog koji kupac daje prodavatelju kao znak da je ugovor sklopljen, ugovor se smatra zaključenim kada je kapara dana, osim ako nije drukčije ugovoreno. U praksi iznos kapare iznosi 10% od dogovorene kupoprodajne cijene. U slučaju ispunjenja ugovora kapara se vraća ili se uračunava u ukupan iznos obaveze. Kupac koji je dao kaparu ne može odustati od ugovora na način da kaparu ostavi prodavatelju, niti to može učiniti prodavatelj vraćanjem dvostruke kapare, osim ako nije drugačije ugovoreno. Kada je uz kaparu ugovoreno pravo na odustajanje od ugovora, tada se kapara smatra kao odustatnina i svaka ugovorna strana može odustati od ugovora. U tom slučaju ako odustane kupac on je gubi, a ako prodavatelj odustane tada vraća dvostruku kaparu. Kapara je u cijelosti regulirana Zakonom o obveznim odnosima.

KOLIKO IZNOSI POREZ NA PROMET NEKRETNINAMA I TKO GA PLAĆA?

Porez na promet nekretnina plaća stjecatelj nekretnine (kupac) i to po poreznoj stopi od 3% kupoprodajne cijene nekretnine. Porezna osnovica je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina ne smatra se stjecanje novosagrađenih nekretnina koje se oporezuju prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost.

KOJI JE ROK ZA PRIJAVU I UPLATU POREZA NA PROMET NEKRETNINAMA?

Porezni obveznik mora platiti utvrđeni iznos poreza u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretninama.

Compare listings

Compare